GDPR

Röda Korsets folkhögskola följer lagar och regler för hur skolan hanterar dina personuppgifter. GDPR är den europeiska dataskyddsförordningen. GDPR reglerar vilka personuppgifter som får sparas och inte.
Röda Korsets folkhögskola följer lagar och regler för hur skolan hanterar dina personuppgifter. GDPR är den europeiska dataskyddsförordningen. GDPR reglerar vilka personuppgifter som får sparas och inte.
Publicerad: 19 aug 2022
Lästid: ca

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och andra uppgifter som du lämnar till oss. Vi sparar bara personuppgifter som är relevanta för din tid på skolan.

När du tackar ja till en kurs kommer Röda Korsets folkhögskola att använda dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna sköta administrationen av kurserna på rätt sätt. Det gäller till exempel intyg, klasslistor och frånvarorapportering. 

Skolan måste också kunna ta fram statistik, studieresultat, göra bidragsansökningar och rapportera till olika myndigheter i enlighet med svensk lag eller myndighetsbeslut.

Parter som vi lämnar uppgifter till är SCB (Statistiska Centralbyrån), CSN och Folkbildningsrådet. Folkhögskolorna är skyldiga att lämna uppgifter om deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföring, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, samt vilka behörigheter och studieomdöme som uppnåtts.

I en del fall är vi också skyldiga att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:

Svenska Röda Korset

Box 30182, 104 25 Stockholm

Organisationsnummer: 802002-8711

Hur länge sparar vi data?

Vi kommer att spara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt för att vi ska kunna följa lagar och regler.

Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare, och maximalt två år efter att du slutat, sparar vi dina uppgifter. Finns det lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, följer vi dessa lagar.

Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid.

Kursintyg och behörighetsintyg sparas i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Dina rättigheter

Om du tycker att skolan inte hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen eller om du har andra frågor rörande dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss folkhogskolan@redcross.se

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen. Datainspektionen är den myndighet som kontrollerar att personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Tillgång till dina personuppgifter

  • du har rätt att få en bekräftelse på om vi sparar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som sparas
  • du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel en minimering av personuppgiftshantering och personlig inloggning på alla konton.

Personuppgiftsbiträden

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster så har Svenska Röda Korset slutit avtal med Schoolsoft och Microsoft. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt Svenska Röda Korset och med dem har Svenska Röda Korset personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

När du gör din ansökan till skolan, godkänner du att registreras med personuppgifter i skolans deltagarregister.