Hantering av personuppgifter och cookies

Vi värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.
Vi värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.
Publicerad: 28 sep 2021
Lästid: ca

GDPR - Trygg hantering av dina personuppgifter 

Röda Korsets folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen) har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. 

Vilka uppgifter vill vi ha? 

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på skolan. När du tackar ja till en kurs kommer Röda Korsets folkhögskola att använda dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. 

Varför samlar vi in de här uppgifterna? 

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. 

Register som vi lämnar uppgifter till är SCB, CSN och Folkbildningsrådet. Folkhögskolorna är skyldiga att till dessa instanser lämna uppgifter om deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföringslän, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, samt vilka behörigheter och studieomdöme som uppnåtts.  

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är: 
Svenska Röda Korset
Box 30182
104 25 Stockholm
 

Organisationsnummer: 802002-8711 

Hur länge sparar vi data? 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt inom ramen för de ändamål som angivits ovan. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare, och maximalt under två år därefter, sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter, med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen. 

Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet. 

Dina rättigheter 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen eller om du har andra frågor rörande dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss (fhsk@redcross.se). 

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Tillgång till dina personuppgifter 

  • du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
  • du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering och personlig inloggning på alla konton. 

Personuppgiftsbiträden 

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster så har Svenska Röda Korset slutit avtal med Schoolsoft, Inläsningstjänst och Microsoft. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt Svenska Röda Korset och med dem har Svenska Röda Korset personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. 

I och med att du godkänner villkoren för antagning, vilket måste ske för att ansökan ska kunna göras, innebär det att du kommer att registreras med personuppgifter i skolans deltagarregister.