Studeranderätt

Som deltagare på folkhögskolan har du rättigheter och skyldigheter. Här beskriver vi skolans rutiner om du skulle bryta mot reglerna, hur du kan framföra klagomål och få din sak prövad.
Som deltagare på folkhögskolan har du rättigheter och skyldigheter. Här beskriver vi skolans rutiner om du skulle bryta mot reglerna, hur du kan framföra klagomål och få din sak prövad.
Publicerad: 18 aug 2022
Lästid: ca

Hur gör du om du vill klaga på något?

Om du är missnöjd med din situation på skolan finns det rutiner för hur du kan framföra dina klagomål. Rutinerna utgår från skolans studeranderättsliga standard. 

Det första du ska göra är att du tar kontakt med din kursansvariga lärare.

Om du inte tycker att du får den hjälp du önskar ber du om ett möte med skolans rektor.

Om du inte tycker att din situation blir bättre efter mötet med skolans rektor kan du anmäla ditt ärende till Röda Korsets styrelse.

Skulle du fortfarande uppleva att din situation inte förbättrats, har du rätt att anmäla ditt ärende till FSR (Folkhögskolornas rättsliga råd) på fsr@folkbildningsradet.se

Vilka frågor kan du anmäla?

 • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat
 • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader
 • Du upplever att deltagarinflytandet och studeranderätten inte fungerar
 • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro är dåliga
 • En kurs upphör eller ställs in
 • Du är missnöjd med vilka disciplinära åtgärder som skolan vidtagit (till exempel( avstängning eller avskiljande)

Det går inte att överklaga ditt studieomdöme till FSR eller till någon annan instans utanför skolan.

Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du har lämnat skolan.

Vad händer efter en anmälan?

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när de bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot kan de ge rekommendationer till skolan. Läs mer på folkbildningsradet.se/fsr

Avbrott av studier

Avbrott av studier betyder att en deltagare slutar sina studier på folkhögskolan.

Det kan finnas olika anledningar att en deltagare slutar på skolan:

 • Kursdeltagaren väljer själv att avbryta sina studier
 • Skolan bestämmer att deltagaren måste sluta för på grund av för låg närvaro
 • Skolan bestämmer att deltagaren måste sluta för att kursdeltagaren har blivit antagen till skolan på fel grunder. Det betyder att deltagaren saknar de kunskaper som krävs för att klara av kursen.

Skolan försöker alltid ge det stöd som behövs för att deltagaren ska klara sina studier.

Om skolan inte kan ge deltagaren rätt stöd, kommer skolans lärare och studie- och yrkesvägledare att försöka hjälpa deltagaren att hitta en annan utbildning eller väg till arbete.

Skolkontrakt

När du börjar en kurs på folkhögskolan skriver du på ett skolkontrakt som gäller för hela läsåret. I skolkontraktet tas de regler och överenskommelser som gäller på skolan och som du måste följa som kursdeltagare.

Vad händer om du bryter mot skolans regler?

Disciplinära åtgärder

Det här avsnittet tar upp på vilket sätt Röda Korsets folkhögskola agerar om en deltagare inte följer skolans regler.

Det kan till exempel handla om att en deltagare har hög frånvaro, stör undervisningen på ett sätt som påverkar arbetsmiljön negativt, använder droger på skolan eller begår en kriminell handling.

Rutiner om en deltagare bryter mot skolans regler:

 1. Samtal med kursansvarig lärare för att klargöra problemen. Lärare och deltagare kommer överens om hur situationen ska lösas.
 2. Om deltagaren fortsätter att bryta mot skolans regler, ger skolans rektor en varning
 3. Rektor och deltagaren skriver en överenskommelse vilka åtgärder som ska göras.
 4. Om överenskommelsen inte följs, blir deltagaren avstängd från skolan. Deltagaren kan också bli avskild från studierna. 
 5. Om det, trots flera försök, inte går att nå en överenskommelse mellan deltagaren och skolan, kan rektor ändå fatta beslut om avstängning eller avskiljning.

Varning innebär att kursdeltagaren får fortsätta gå på skolan under förutsättning att överenskommelsen med skolan följs.

Avstängning innebär att kursdeltagaren inte får delta i skolans verksamhet till dess att en utredning av situationen är genomförd.

Avskiljning innebär att kursdeltagaren blir av med sin plats på kursen.

I särskilt allvarliga fall kan en deltagare bli avstängd eller avskild med omedelbar verkan, alltså utan att först fått en varning.

Avstängning och avskiljning beslutas av rektor.

Kriminella handlingar som till exempel stöld, våldsbrott, hot och narkotikabrott polisanmäls av skolan.

Om deltagaren önskar få stöd från sin kursrådsrepresentant på mötet med rektor har hen rätt till det.

Om deltagaren anser sig ha blivit felaktigt behandlad kan man anmäla saken till Folkhögskolornas rättsliga råd (FSR). Läs mer om det under punkten Klagomål längre upp på denna sida.

Visselblåsare

Om du upptäcker att det finns allvarliga problem på folkhögskolan kan du göra en rapport till Svenska Röda Korsets visselblåsarfunktion.

Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskildas hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller olika former av diskriminering eller trakasserier. Det kan också handla om exempelvis mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Du rapporterar genom att skicka mejl till redcross@claimdesk.pwc.se eller skicka ett brev till

Claimdesk, PricewaterhouseCooper AB, 113 97 Stockholm

Läs mer om dina rättigheter hos FSR