Behörigheter, intyg och omdömen

Du som läser på allmän kurs kan skaffa dig behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Här kan du läsa om ämnesbehörigheter, omfattningskrav och omdömen.
Du som läser på allmän kurs kan skaffa dig behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Här kan du läsa om ämnesbehörigheter, omfattningskrav och omdömen.
Publicerad: 28 sep 2021
Lästid: ca

Hur fungerar det med behörigheter på folkhögskola? 

När du studerar på allmän kurs på folkhögskola kan du få behörigheter i de ämnen du läser.

Din lärare kommer att förklara vilka mål du behöver klara för att få behörighet.

Målen motsvarar de krav som ställs för att få godkänt på grundskolan eller på gymnasiet enligt Skolverkets regler. Det kallas motsvarandebedömning. Motsvarandebedömning betyder att de kunskaper du får som ger ämnesbehörigheter ska motsvara de kunskapskrav som ställs från Skolverket i respektive ämne.

Läser du allmän kurs på gymnasienivå kan du få grundläggande behörigheter för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Hos oss kan du också läsa in några särskilda behörigheter. Till exempel naturkunskap 2, som krävs om du vill läsa till sjuksköterska.

Vad menas med omfattningskrav?

För att uppnå gymnasiebehörighet behöver du skaffa dig behörigheter men också ha studerat motsvarande tre år på gymnasiet. Detta kallas för omfattningskrav. 

Det finns fyra olika sätt att uppnå omfattningskravet:

  • Du studerar tre år på folkhögskola
  • Du studerar två år på folkhögskola, om du tidigare studerat i minst ett år på gymnasieskola eller KomVux (800 poäng)
  • Du studerar ett på folkhögskola om du tidigare har studerat minst två år på gymnasieskola eller KomVux (1600 poäng)
  • Du studerar två år på folkhögskola om du har betyg från grundskolan och har intyg på att du arbetat heltid i minst två år.  

 

Vad får jag för intyg efter studier på folkhögskola? 

Alla deltagare får ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och vad du läst under året. 

Folkhögskolan ger inte betyg. Den som läser på allmän kurs på gymnasienivå på folkhögskola får istället ett Studieomdöme som utgår från deltagarens förmåga att kunna tillgodogöra sig högre studier. 

För att kunna få intyg på dina studier och studieomdöme behöver du delta aktivt i undervisningen och har en närvaro på 80%. All frånvaro räknas in i frånvarostatistiken, oavsett anledning.

Deltagare som läser klart sin grundläggande behörighet för högre studier och fått ett studieomdöme från folkhögskola, kan söka in till högskolan i en egen urvalgrupp, folkhögskolekvoten. Här kan du läsa mer om folkhögskolekvoten.

Omdömessättningen görs gemensamt av arbetslaget under vårterminen vid två olika omdömeskonferenser. Studieomdömet tar hänsyn till många faktorer, bland annat förmåga att bearbeta och kritiskt granska information, initiativförmåga, samarbetsförmåga och att slutföra planerade, överenskomna arbetsuppgifter, såväl enskilt som i grupp.

Studieomdömet graderas så här:

Mindre god studieförmåga (1)
Mindre god studieförmåga – God studieförmåga (1,5)
God studieförmåga (2)
God studieförmåga – Mycket god studieförmåga (2,5)
Mycket god studieförmåga (3)
Mycket god studieförmåga – Utmärkt studieförmåga (3,5)
Utmärkt studieförmåga (4)

Studieomdöme och behörighet i ämnen är inte samma sak. Studieomdömet värderar en studerandes förmåga till vidare studier och är ett helhetsomdöme. För att få behörighet i ett ämne ska du ha uppnått minst godkänd nivå i respektive ämne.

Om du har högre frånvaro än 20% kan skolan i undantagsfall ändå ge ett omdöme. I så fall görs en individuell prövning.

Om en kursdeltagare inte accepterar omdömet ska hen vända sig till kursansvarig för motivering. Är kursdeltagaren fortfarande inte nöjd med motiveringen, kan kursdeltagaren vända sig till rektor.

Om rektorn inte anser att en omprövning ska göras, kan kursdeltagaren vända sig till Röda Korsets centralstyrelse för att begära att de ska ompröva omdömet vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Mer information om behörigheter finns hos Sveriges folkhögskolor.

Studievägledning

Allmän studie- och yrkesvägledning erbjuds av lärare samt studie- och yrkesvägledare.

För alla deltagare på allmän kurs upprättas en individuell studieplan i samverkan mellan lärare, deltagare och studie- och yrkesvägledare.

För dig som läser på profilkurs hjälper skolans studievägledare dig med rådgivning för att hitta vägar till vidare studier om du vill det. 

För dig som går på skolan och behöver mer information om behörigheter, omfattningskrav och omdömen/intyg, går det att kontakta vår studievägledare. Maila henne för att beskriva ditt ärende och boka en tid. Studievägledaren arbetar deltid och svarar så fort hon hinner.