Kurs i krisberedskap

Distanskurs på 50% för dig som vill kunna möta och förebygga olika typer av kriser i vårt samhälle
Distanskurs på 50% för dig som vill kunna möta och förebygga olika typer av kriser i vårt samhälle
Publicerad: 23 maj 2024
Lästid: ca

Skaffa dig ett helhetsgrepp på beredskapsfrågan 

Utbildningen ger dig en övergripande förståelse för de klimatrelaterade kriser som världen står inför, så som exempelvis skogsbränder och värmeböljor. Du får ta del av aktuell forskning, delta i praktiska övningar och möta spännande föreläsare. Tillsammans reflekterar vi kring dessa hyperaktuella frågor och hur de drabbar befolkningen på olika sätt, beroende på t ex klass, genus och geografiska aspekter. Du kommer samtidigt att få konkreta verktyg för beredskap, på såväl individuell som kollektiv nivå.  

Varför läsa en kurs i krisberedskap?

Alla personer på alla nivåer i samhället behöver träna sig i beredskap, för att konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna hanteras så bra som möjligt. Och ju mer förberedda vi är, desto större är chansen att kriserna blir mindre smärtsamma. 

Folkhögskolan är en unik utbildningsform där vi tillsammans hittar och utvecklar lösningar och kunskaper som vi behöver för att bli pålästa och aktiva medborgare. Genom detta arbetssätt skapar vi en plats och ett sammanhang där du själv kan hitta din väg till hur du vill arbeta med beredskap i framtiden 

Röda Korset är en kris- och katastroforganisation som i högsta grad berörs av klimatkrisens konsekvenser. Det gör att Röda Korsets folkhögskola har tillgång till en stor kunskapsbas om hur man kan arbeta i olika krissituationer.  

Vad menar vi med krisberedskap?  

De senaste decennierna har vi i Sverige sett djupa kriser och svåra katastrofer utspelas i andra delar av världen. Vi har varit åskådare, och kanske delvis känt, att det inte berör oss. Covid-19 gav oss en känsla för vad det kan innebära att leva i kris. Vissa varor tog slut i affärerna och vi blev begränsade i vårt rörelseutrymme. Trots att krisen på sätt och vis överrumplade oss, så anpassade sig de flesta snabbt till den nya situationen, något som talar för att vi kommer att klara av att möta de värre kriser som väntar oss framöver.  

I spåren av klimatförändringarna kommer vi att se hälsorelaterade problem, förändrade förutsättningar för livsmedelsförsörjning, etc. Framför allt kommer vår tillvaro att bli mindre förutsägbar, mer präglad av kris, och vi måste vara beredda att ställa om snabbt vid olika kristillstånd men även bygga långsiktig beredskap.  

Kursen kommer också att dra nytta av att Röda Korset jobbar med det man kallar social krisberedskap och insatser som görs vid t ex händelser som skjutningar och sprängningar.  

Vem kan läsa kursen i krisberedskap?  

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att skaffa dig en god både praktisk och teoretisk bas i  beredskapsfrågor och hitta din väg till vidare engagemang antingen i ditt arbetsliv eller som privatperson. Att ha kunskaper i att kunna tänka in beredskap och krishantering efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden, oavsett yrkeskategori. Kursen kan ses som en fortbildning för dig som är yrkesverksam eller som ett led i din utbildning. Antingen som ett första steg för att sedan gå vidare inom något område eller som ett komplement till en utbildning du redan går. Kursen vänder sig även till dig som är frivillig i Röda Korset och skulle vilja vara med och bygga upp en krisberedskapsgrupp i din krets.   

Läs på distans med fysiska träffar 

Kursen går på distans, 50%, under en termin med fyra kursträffar på plats på folkhögskolan i Skärholmen. Mellan de fysiska mötena har vi digitala träffar över Teams. Detta ger möjlighet för dig som t ex samtidigt förvärvsarbetar eller studerar att läsa kursen. Träffarna på skolan är viktiga för att få utrymme för det speciella som studier på folkhögskola innebär. Sammanhanget, diskussionerna, att gemensamt möta föreläsare och att göra konkreta övningar ihop, skapar ett djup i lärandet som gör att du kommer att känna dig stadigare och öka din trygghet inför framtiden. 

Det här läser du på kursen i krisberedskap 

I den teoretiska delen fokuserar kursen på forskning om kris och katastrof och vilka konsekvenser de får i människors liv. Vi går igenom dokument som t ex MSB, Folkhälsomyndigheten och Röda Korset tagit fram. Vi analyserar hur klimatkrisens effekter drabbar befolkningen på olika sätt, utifrån genus-, klass-, och inte minst nord/syd-dimensionen. Vi läser även specifikt om hur stadsplanering och städers omställning är viktiga redskap i krisförebyggande arbete och tar del av positiva exempel i Sverige och på andra håll i världen.  
För att lättare föreställa oss olika scenarier som vi kan förväntas ställas inför tar vi hjälp av populärkultur i form av filmer eller skönlitteratur.  

Kursen är organiserad runt teman och mellan träffarna på skolan läser du olika texter. Alla deltagare turas om att presentera texterna och att delta i diskussioner kring texterna. Mellan träffarna kommer deltagarna att mötas digitalt, för att diskussionerna ska få en kontinuitet och förankras väl i gruppen. 

På de fysiska träffarna genomförs praktiska moment, som t ex utbildningar i Första hjälpen och Psykologisk första hjälpen. Du blir genom detta det som inom Röda Korset kallas krisstödjare. Vi kommer även att få möjlighet att praktisera dessa nya kunskaper direkt, genom att vi deltar i en stor krisövning på Arlanda, arrangerad av Röda Korset.  

Mål med kursen i krisberedskap 

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • ha fått kunskap om samt kunna diskutera kris och beredskap som teoretiska koncept 
 • ha fått en bred kunskap om kris- och katastroforganisationers arbete i relation till klimatförändringarna, samt myndigheters dito 
 • ha en god kännedom om olika typer av beredskapsprojekt på gräsrotsnivå i städer eller på landsbygd 
 • ha insikt i förändrad folkhälsa utifrån krisperspektivet, lokalt och globalt
 • ha blivit utbildad krisstödjare 

FAKTARUTA DISTANSKURS

KURSFAKTA DISTANSKURS

 • Kurstid 
  Hösttermin: 26 augusti - 20 december 2024
 • Omfattning 50%
  Fyra obligatoriska träffar à två dagar på skolan i Skärholmen, samt digitala träffar varje vecka
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  En serviceavgift på 500 kr täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. 
 • Ansökan  Löpande antagning fram till kursstart (26/8)
Kursansvarig lärare

Karin Ekström

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen